نقش واسطه‌ای حافظه‌ی کاری (حلقه‌ی واج‌شناسی و حافظه‌ی دیداری-فضایی) در رابطه‌ی ذهن‌آگاهی با اضطراب امتحان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه روانشناسی، دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

پژوهش‌های گذشته ارتباط بین حافظه کاری (مخزن دیداری) با اضطراب امتحان و ذهن‌آگاهی را نشان داده‌اند. در پژوهش حاضر نقش واسطه‌ای حافظه‌ی کاری (حلقه واج‌شناسی و حافظه‌ی دیداری-فضایی) در رابطه‌ی ذهن‌آگاهی با اضطراب امتحان بررسی شده است. از بین کلیه دانشجویان دانشگاه بیرجند و علوم پزشکی بیرجند 210 دانشجوی دانشگاه بیرجند و علوم پزشکی به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند و به مقیاس حافظه‌ی کاری وکسلر، پرسشنامه‌های اضطراب امتحان ابوالقاسمی و مهارت‌های ذهن‌آگاهی کنتاکی پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد بین ذهن‌آگاهی و ابعاد آن (یعنی تمرکزگری و پذیرش‌گری) با اضطراب امتحان رابطه وجود دارد. نقش واسطه‌ای حلقه واج‌شناسی و حافظه‌ی دیداری-فضایی حافظه‌ی کاری در ارتباط ذهن‌آگاهی با اضطراب امتحان تأیید نشد. می‌توان نتیجه گرفت برای کاهش اضطراب امتحان مداخلات ذهن‌آگاهی مؤثر است و از مؤلفه‌های حافظه‌ی کاری فقط مخزن مرکزی در ارتباط با اضطراب مداخله می‌کند.

کلیدواژه‌ها