مطالعه پدیدارشناسانه معیارهای دانشجویان در انتخاب استاد راهنمای پایان نامه (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر واکاوی معیارهای انتخاب استاد راهنما از نظر دانشجویان تحصیلات تکمیلی می باشد. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و به شیوه توصیفی انجام شد. پژوهش با رویکرد پدیدارشناسانه و کمی-کیفی در 2 مرحله انجام شد. جامعه آماری شامل 673 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد بود که بر اساس فرمول کوکران 254 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند. پرسشنامه محقق ساخته و بر مبنای رویکرد پدیدار شناسانه بر اساس مصاحبه با جامعه آماری با 11 معیار و 24 زیر مقیاس طراحی شد. بر اساس تحلیل داده ها با استفاده از آزمون فریدمن در نرم افزار spss 21 دانشجویان بیشترین اهمیت را به آگاهی و کمترین آن را به نفوذ داده اند. همچنین دانشجویان دختر بیشترین اهمیت را به تعهد و کمترین آن را به نفوذ داده اند و دانشجویان پسر، بیشترین اهمیت را به آگاهی و کمترین اهمیت را به موقعیت داده اند.

کلیدواژه‌ها