بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر کیفیت زندگی کارکنان آموزش و پرورش شهر کوثر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته پژوهش علوم اجتماعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران

2 گروه جامعه شناسی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران

3 دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، مدرس دانشگاه امام علی (ع)، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کارکنان آموزش و پرورش شهر کوثر انجام شد. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد و در جهت ارتقاء روایی سنجه‌های پرسشنامه از اعتبار صوری استفاده شد و قابلیت اعتماد نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کلیه متغیرها بالاتر از 70/0 به دست آمد. جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق را کارکنان آموزش و پرورش شهر کوثر تشکیل می‌دهند حجم جمعیت آماری طبق آمار اداره کل آموزش و پروش 380 نفر است. برای انتخاب حجم نمونه در بین افراد جامعه آماری از فرمول عمومی کوکران استفاده گردید. بدین ترتیب بر طبق فرمول کوکران تعداد 191 نفر به عنوان حجم نمونه به دست آمد. از آنجا که جامعه آماری وسیع و گسترده می‌باشد در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از دو شیوه آمار توصیفی و استنباطی و با بهره‌گیری از نرم‌افزار spss، پس از تهیه جدول ماتریس، اطلاعات در قالب جداول یک‌بعدی و دوبعدی تنظیم شد. یافته‌های پژوهش نشانگر این بودند که کیفیت زندگی کارکنان آموزش و پرورش شهر کوثر متوسط رو به پایین می‌باشد و بین متغیرهای مستقل سبک زندگی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادی با متغیر وابسته (کیفیت زندگی کارکنان) رابطه معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها