تأثیر استفاده از نرم افزار اسکرچ بر‌ انگیزش تحصیلی دختـران هنرستان سبزوار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه تکنولوژی آموزشی، واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاداسلامی،تهران،ایران

2 گروه تکنولوژی آموزشی،واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضـر، تأثیر استفاده از اسکــرچ در آموزش برنامه نویسی بر‌ انگیزش تحصیلــی این درس بود. این پژوهش به روش شبه آزمایشی و طرح پیش آزمون ، پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان هنرستان های دخترانه شهرستان سبزوار متشکل از 225 نفر در سال تحصیلی 95-1394 بود. که با روش نمونه گیری خوشه ای، دو کلاس 20 نفره به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و به تصادف در دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. در گروه آزمایش، درس برنامه نویسی با استفاده از نرم افزار اسکرچ به مدت 12 جلسه ی 90 دقیقه ای آموزش داده شد. درحالی که گروه گواه، به شیوه معمول سخنرانی آموزش دیدند. ابزار پژوهش پرسشنامه انگیــزه تحصیلــی هارتر(1981) بود که برای سنجش انگیزش تحصیلی دانش آموزان در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون به هر دو گروه داده شد. داده های حاصل از جمع آوری پرسشنامه ها با استفاده از آزمون کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش پس از استفاده از نرم افزار اسکرچ تفاوت معنا داری بین نمرات انگیزش تحصیلی دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه را نشان داد. یافته های پژوهش تأثیر مثبت آموزش با استفاده از نرم افزار اسکرچ بر انگیزش تحصیلی درس برنامه نویسی دانش آموزان دختر هنرستان، در گروه آزمایش را تأیید کردند.

کلیدواژه‌ها