تاثیر مهارت‌های نفوذ سازمانی بر استراتژی‌های تصمیم‌گیری در سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به منظور ارائه مدل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف این پژوهش تاثیر مهارت‌های نفوذ سازمانی بر استراتژی‌های تصمیم‌گیری در سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به منظور ارائه مدل بود این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران و معاونین ادارات آموزش و پرورش و مدیران دبیرستان‌های استان مازندران در سال 1397 که دارای حکم رسمی بوده و تعداد آنها 1412 می‌باشند که با استفاده از جدول کرجسی مورگان و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و طبقه‌ای بر اساس سمت، تعداد 306 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. که آمار آنها به تفکیک برای جامعه مدیران 58 نفر، معاونین 116 نفر و مدیران دبیرستان‌ها132نفر می‌باشد. روش گردآوری داده‌ها کتابخانه‌ای و ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه استاندارد بود. به منظور محاسبه پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ (نفوذ سازمانی برابر 76/0 و برای استراتژی‌های تصمیم‌گیری برابر 87/0) پایایی پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها با توجه به سؤال‌های پژوهش از روش-های آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم‌افزارهای Excel وSpss و Amos استفاده شد. نتایج نشان داد که با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی3 بعد اصلی مهارت‌های نفوذ سازمانی شامل، توانایی شبکه‌سازی، نفوذ بین فردی، هوشیاری اجتماعی و 2 بعد اصلی استراتژی‌های تصمیم‌گیری، منطقی بودن و احساسی بودن شناسایی شد. همینطور ابعاد مهارت‌های نفوذ سازمانی بر استراتژی‌های تصمیم‌گیری اثر قابل توجهی دارد و بخش مهمی از استراتژی‌های تصمیم‌گیری در سازمان آموزش و پرورش استان مازندران مربوط به ابعاد مهارت‌های نفوذ سازمانی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها