موفقیت تحصیلی: نقش سبکهای مقابله با تنیدگی و اهمال کاری تحصیلی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران.

2 گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه سلمان فارسی، کازرون، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سبک‌های سه‌گانه مقابله با تنیدگی و ابعاد اهمال‌کاری تحصیلی با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه اصفهان بود. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود بدین صورت که از بین کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه اصفهان تعداد 190 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و مقیاس اهمال‌کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم نسخه دانشجویی (1984) و پرسشنامه سبک‌های مقابله با موقعیت‌های تنش‌زا (اندلر و پارکر، 1990) را تکمیل نمودند. همینطور از معدل تحصیلی دانشجویان به عنوان ملاک موفقیت تحصیلی استفاده شد. به منظور تحلیل داده‌ها، با استفاده از نرم افزار SPSS-22 از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. تحلیل یافته‌ها نشان دادکه بین سبک مقابله‌ای مسئله‌مدار و موفقیت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد(04/0P<). با این وجود رابطه معنا‌داری بین سبک مقابله‌ای هیجانی و سبک مقابله‌ای اجتنابی با موفقیت تحصیلی بدست نیامد. همچنین یافته ها نشان داد که از بین ابعاد سه‌گانه اهمال‌کاری تحصیلی تنها بعد اهمال‌کاری در آماده سازی تکالیف درسی با موفقیت تحصیلی رابطه منفی و معنادار دارد(001/0P<). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که اهمال‌کاری در آماده سازی تکالیف درسی و سبک مقابله‌ای مسئله‌مدار به ترتیب بیشترین سهم را در پیش بینی موفقیت تحصیلی دارا بودند. نتایج این پژوهش حاکی از اهمیت سبک مقابله‌ای مسئله‌مدار در پیش بینی افزایش موفقیت تحصیلی بود و لزوم توجه مسئولین مربوطه دانشگاه‌ها در آموزش سبک‌های مقابله ای کارآمد به دانشجویان را نشان داد.

کلیدواژه‌ها