سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان دوره متوسطه مناطق روستایی شهرستان کوهرنگ

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

چکیده

  شناخت سبک­های یادگیری، در گزینش سبک تدریس مناسب، طراحی فضای آموزشی و تدوین مواد و محتوای آموزشی و نظایر آن، از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. لذا، هدف پژوهش حاضر، بررسی سبک­های یادگیری دانش­آموزان دوره­ی متوسطه مناطق روستایی شهرستان کوهرنگ بود. این تحقیق، از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش، دانش­آموزان دوره متوسطه مناطق روستایی شهرستان کوهرنگ بودند (1437 دانش­آموز) که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه­گیری طبقه­ای به صورت متناسب 305 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار تحقیق پرسش­نامه استاندارد سبک­یادگیری کلب بود. برای تجزیه­وتحلیل داده­ها از تحلیل واریانس یک­طرفه و آزمون خی دو استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دانش­آموزان مورد مطالعه به ترتیب دارای سبک­های یادگیری واگرا(28 درصد)، انطباق­یابنده(9/26 درصد)، همگرا(59/24 درصد) و جذب کننده(32/20 درصد) هستند. دیگر یافته­های پژوهش نیز نشان داد که میانگین پیشرفت تحصیلی هر چهار گروه سبک یادگیری با هم تفاوت دارند به نحوی که دانش­آموزان با سبک یادگیری جذب کننده، پیشرفت تحصیلی بالاتری دارند و دانش­آموزان با سبک یادگیری واگرا از پیشرفت تحصیلی کمتری برخوردار هستند. افزون بر آن، تفاوت معناداری بین دانش­آموزان دختر و پسر از لحاظ سبکهای یادگیری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها