تبیین مولفه ‌های افشا داوطلبانه با رویکرد مسئولیت اجتماعی از دیدگاه متخصصین آموزش عالی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

2 گروه حسابداری، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

چکیده

   پژوهش حاضر با هدف تبیین مولفه ‌های افشا داوطلبانه با رویکرد مسئولیت اجتماعی از دیدگاه متخصصین آموزش عالی انجام گرفت. تحقیق حاضر، مؤلفه‌ها و شاخص‌های افشا داوطلبانه را با بررسی نظر متخصصین آموزش عالی دانشگاه های ایران در یک چارچوب جامع ارائه و مورد تحلیل قرار داد. برای تعیین مؤلفه‌ها افشا داوطلبانه به وزن دهی آن ها از نظر 108 نفر از اساتید دانشگاه پرداخته شد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل اساتید دانشگاه های ایران در رشته های حسابداری، حسابرسی و مدیریت مالی در سال 1396 می­باشد. روش نمونه گیری به شیوه هدفمند، مبتنی بر حوزه پژوهش بود. داده­های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی از طریق نرم‌افزار SPSS تحلیل شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که سه بعد برای افشا داوطلبانه شرکت‌ها (اطلاعات عمومی و راهبری، عملکرد و نوآوری و رشد آتی) قابل‌استخراج است نتایج این تحقیق می‌تواند منعکس‌کننده انتظارات متخصصین آموزش عالی و استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی در مورد افشا داوطلبانه باشد.

کلیدواژه‌ها