پیش‌بینی عملکرد تحصیلی بر اساس سرزندگی تحصیلی، انگیزش پیشرفت و خوش‌بینی تحصیلی در دانش‌آموزان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جامعه‌شناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

2 استادیار، گروه جامعه‌شناسی، واحد کهنوج، دانشگاه آزاد اسلامی، کهنوج، ایران

3 استادیار، گروه معارف اسلامی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف پیش‌بینی عملکرد تحصیلی بر اساس سرزندگی تحصیلی، انگیزش پیشرفت و خوش‌بینی تحصیلی در دانش‌آموزان انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر بندرعباس در سال تحصیلی 98-1397 بودند. نمونه پژوهش 600 دانش‌آموز (300 دختر و 300 پسر) بود که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های عملکرد تحصیلی (صالحی، 1392)، سرزندگی تحصیلی (دهقانی‌زاده و حسین‌چاری، 1391)، انگیزش پیشرفت (هرمانز، 1970) و خوش‌بینی تحصیلی (بیرد و همکاران، 2010) استفاده شد. داده‌ها در نرم‌افزار SPSS-19 با روش‌های ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان تحلیل شدند. نتایج تحلیل‌ها نشان داد که سرزندگی تحصیلی، انگیزش پیشرفت و خوش‌بینی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان رابطه مثبت و معنادار داشتند. همچنین، متغیرهای سرزندگی تحصیلی، انگیزش پیشرفت و خوش‌بینی تحصیلی به طور معناداری توانستند 23 درصد از تغییرات عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان را تبیین نمایند (01/0p < ). بنابراین، برای بهبود عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان توصیه می‌گردد که از طریق کارگاه‌های آموزشی میزان سرزندگی تحصیلی، انگیزش پیشرفت و خوش‌بینی تحصیلی آنان افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها