بررسی تاثیر آموزش تفکر مبتنی بر داستان های دینی برکیفیت زندگی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان دانشور نیشابور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، مرکز دانشور، نیشابور، ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بردسکن، دانشگاه آزاد اسلامی، بردسکن، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید بهشتی، مشهد، ایران

چکیده

چکیده
هدف پژوهش نیمه تجربی حاضر بررسی تأثیر آموزش تفکر مبتنی بر داستان‌‌های دینی بر کیفیت زندگی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان دانشور نیشابوراست. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان مرکز آموزش عالی دانشور نیشابور در سال تحصیلی 95-1394 به تعداد 313 دانشجو می‌باشد. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای 2 کلاس به تعداد 60 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب و به شکل تصادفی به دو گروه 30 نفری آزمایش و کنترل تقسیم شده و در ابتدای پژوهش به پرسشنامه 26 سؤالی کیفیت بهداشت جهانی پاسخ دادند.جهت تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss استفاده شد.یافته‌های تحقیق نشان داد:آموزش تفکر مبتنی بر داستان‌های دینی بر کیفیت زندگی دانشجو معلمان (مؤلفه سلامت جسم) تأثیر معنی‌داری دارد.آموزش تفکر مبتنی بر داستان‌های دینی بر کیفیت زندگی دانشجو معلمان (مؤلفه سلامت روان) تأثیر معنی‌داری دارد.آموزش تفکر مبتنی بر داستان‌های دینی بر کیفیت زندگی دانشجو معلمان (مؤلفه روابط اجتماعی) تأثیر معنی‌داری ندارد.آموزش تفکر مبتنی بر داستان‌های دینی بر کیفیت زندگی دانشجو معلمان (مؤلفه سلامت محیط) تأثیر معنی‌داری ندارد.همچنین یافته‌ها نشان داد؛ آموزش تفکر مبتنی بر داستان‌های دینی می‌تواند بر بهبود کیفیت زندگی دانشجو معلمان تأثیر معنی‌داری بگذارد.

کلیدواژه‌ها