رابطه بین ساختارمدارس با جامعه پذیری و مشارکت کاری معلمان دوره اول متوسطه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

استادیارگروه علوم تربیتی، واحد بندر گز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر گز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ساختار مدارس با جامعه پذیری و مشارکت کاری معلمان دوره اول متوسطه شهرستان بندرگز صورت گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری نیز شامل تمامی معلمان دوره اول متوسطه شهرستان بندرگز به تعداد 300 نفر می‌باشند که براساس جدول کرجسی و مورگان 169 نفر از معلمین زن و مرد با روش نمونه گیری طبقه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده‌ها نیز شامل پرسشنامه‌های استاندارد ساختارسازمانی رابینز و ایوانسویچ (1998)، جامعه پذیری بیگلیاردی و همکاران (۲۰۰۵) و مشارکت کاری توماس لاداهل وکنجر(۱۹۶۵) می‌باشد. از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام با استفاده از نرم افزار spss 20 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد: بین رسمیت و تمرکز در ساختار مدرسه با جامعه پذیری و مشارکت کاری معلمان متوسطه شهرستان بندرگز رابطه مثبت و معناداری وجوددارد. بین مولفه پیچیدگی در ساختار مدرسه با جامعه پذیری و مشارکت کاری معلمان رابطه معکوس و معناداری وجود ندارد. بین مولفه‌های رسمیت و تمرکز بیشترین سهم را در پیش بینی جامعه پذیری و مشارکت کاری معلمان متوسطه شهرستان بندرگز دارا بودند .

کلیدواژه‌ها