ارائه مدل عوامل موثر بر ارزیابی توانمندی های حرفه ای روسای دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس تراز جهانی با بهره گیری از مولفه مدیریت دانش

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیارگروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران(نویسنده مسئول)

3 دانشیارگروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف: با هدف ارائه مدل عوامل موثر بر ارزیابی توانمندی های حرفه ای روسای دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس تراز جهانی با بهره گیری از مولفه مدیریت دانش انجام شد.
روش: روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی و از نظر روش گرداوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی، همین‌طور از نظر نوع داده آمیخته اکتشافی بود. در بخش کمی نیز به‌منظور گرداوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از پرسشنامۀ‌های استاندارد و نتایج حاصل از مصاحبه‌های بخش کیفی بهره گرفته شد. برای محاسبه روایی پرسشنامه از روایی محتوا و سازه استفاده شد که یافته‌ها بیانگر روا بودن ابزار اندازه‌گیری بود و همین‌طور به‌منظور سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که به‌دلیل بیشتر شدن مقادیر ضرایب از 0.7 می‌توان گفت که پرسشنامه مذکور از پایایی لازم برخوردار است. همین‌طور داده‌های گردآوری شده حاصل از بخش کمی از طریق آمار استنباطی(آزمون تی‌تک نمونه‌ای،تی جفتی و مدل‌سازی معادلات ساختاری) و با استفاده از نرم افزار لیزرل تحلیل شد.
عوامل موثر عبارتند از زیرساخت فناوری اطلاعات، سیاست های اقتصادی،عامل آموزشی و پژوهشی، سیاست سازمانی مدلی با توجه به عوامل ذکر شده معرفی شده است که به خوبی متناسب است.
با توجه به پژِوهش انجتم شده از وضعیت فعلی خوبی برخوردار هستند. اما بین وضعیت فعلی و مطلوب عوامل تأثیرگذار بر ارزیابی توانمندی های حرفه ای روسای دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس تراز جهانی با بهره گیری از مولفه مدیریت دانش تفاوت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها