طراحی و اعتبارسنجی کیفیت خدمات آموزشی مبتنی بر رضایت دانشجویان برمبنای الگوی خان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم تربیتی،واحد تربت حیدریه،دانشگاه آزاد اسلامی،تربت حیدریه،ایران

2 استادیارگروه علوم تربیتی،واحد تربت حیدریه،دانشگاه آزاد اسلامی،تربت حیدریه،ایران

3 دانشیارگروه علوم تربیتی،واحد مشهد،دانشگاه آزاد اسلامی،مشهد،ایران

4 استادیارگروه مدیریت،واحد تربت حیدریه،دانشگاه آزاد اسلامی،تربت حیدریه،ایران

چکیده

          هدف پژوهش حاضر طراحی الگو، ارزیابی و اعتبارسنجی کیفیت خدمات آموزش الکترونیک مبتنی بر رضایت دانشجویان بود . روش پژوهش از نوع کیفی و کمّی و جامعه آماری برای بخش کیفی اعضای‎ ‎هیات ‎علمی و‎ ‎خبرگان‎ ‎دانشگاه آزاد اسلامی  به تعداد 20 نفر و در بخش کمی کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد به تعداد 32000 نفر بودند که طبق فرمول کوکران تعداد 384 نفر به روش  تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مصاحبه و پرسشنامۀ 57 سوالی محقّق ساخته طبق الگوی خان تنظیم شده بود. و بعد از تأئید روایی(قضاوت صاحب نظران و اساتید) و پایایی (محاسبه آلفای کرونباخ 92/0) در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد.در آمار توصیفی از شاخص مرکزی و پراکندگی مثل میانگین، انحراف معیار و در بخش استنباطی از تحلیل عاملی اکتشافی و تأئیدی در سطح اطمینان 95% با نرم افزارهای اس پی اس اس 18 و پی ال اس نسخه 3 انجام گرفت. بر اساس تجزیه و تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه های عمیق و اکتشافی و کدگذاری و تحلیل محتوای متن مصاحبه ها و در عین حال مطابقت آن ها با مبانی نظری، نتایج پژوهش نشان داد بعد سازمانی با بار عاملی 589/0 در جهت عوامل شناسایی‌شده مؤثر در رضایت دانشجویان بیشترین اهمیت را دارد و بعد از فناوری با بار عاملی 511/0 کمترین اهمیت را دارد و دیگر ابعاد در درجات بعدی قرار گرفتند.
 

کلیدواژه‌ها