«تبیین الگوی فرایند خط مشی گذاری در نظام آموزش و پرورش ایران»

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. hamed.sabouri2015@yahoo.com

2 گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)givarian@yahoo.com

3 گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین الگوی فرایند خط مشی گذاری در نظام آموزش و پرورش ایران صورت گرفته است. روش تحقیق آمیخته اکتشافی و نوع تحقیق توصیفی پیمایشی بوده و داده ها به صورت مصاحبه و میدانی -گردآوری گردید. جامعه آماری مدیران، خبرگان و اساتید در حوزه خط مشی گذاری آموزش و پرورش بودند که در بخش کیفی با رویکرد نمونه گیری هدفمند، تعداد 14 نفر جهت مصاحبه و در بخش کمی برای گردآوری داده های مورد نیاز، تعداد 120 نفر از خبرگان و مدیران ستادی و استانی آموزش و پرورش و مراکز خط مشی گذاری آموزش و پرورش به روش نمونه گیری با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته با طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده گردید. برای تعیین روایی از روایی محتوایی و همزمان و برای تعیین پایایی و اعتبار ابزار اندازه گیری نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل مضمون و برای داده های کمی از شاخص های توصیفی، آزمون فریدمن نرم افزارSmart PLSو SPSS24 استفاده شد. تحلیل داده ها در نهایت به احصای 63 مضمون پایه، 13 مضمون سازمان دهنده، 3 مضمون فراگیر و شکل گیری الگوی نظری انجامید.

کلیدواژه‌ها