شناسایی عوامل موثر بر پیدایش سکوت سازمانی معلمان به روش سنتز پژوهی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی،گروه علوم تربیتی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

2 دانشیار مطالعات برنامه درسی، گروه علوم تربیتی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه ، ایران.

10.30495/educ.2021.684360

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر پیدایش سکوت سازمانی معلمان بود. رویکرد پژوهش، کیفی و از نوع سنتز پژوهی است. جامعه آماری شامل کلیه تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی در رابطه با موضوع سکوت سازمانی برگرفته از پایگاه های اطلاعاتی در بازده زمانی(2021-2013) به تعداد 100 مقاله بود که کل مقالات دریافت شده طی واکاوی محتوایی دسته بندی و غربالگری شده اند و تعداد 39 مقاله (10 منبع خارجی و 29 منبع داخلی) که واجد شرایط و معیار های مدنظر پژوهش بودند بصورت نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، از چک لیست محقق ساخته، جهت گزارش و ثبت اطلاعات پژوهش های اولیه که از طریق جستجو با کلید واژه های مختلف و مرتبط با هدف پژوهش گردآوری شده بود، استفاده گردید. به منظور تحلیل یافته ها، از الگوی شش مرحله ای سنتزپژوهی روبرتس استفاده شد. در بررسی اعتماد داده چارچوب ارائه شده، از 4 معیار؛ باورپذیری، انتقال پذیری،اطمینان پذیری و تایید پذیری استفاده گردید.حاصل تحلیل محتوای استقرایی و ترکیبی مقولات، استخراج یک چهارچوب مفهومی در حوزه عوامل سکوت سازمانی حول 4 سطح؛ سازمانی، فردی، مدیریتی و اجتماعی است.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها