نقش پیوند با طبیعت و همدلی محیطی در سازگاری با مدرسه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه روان شناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور، ایران ( نویسنده مسئول) ) K_Sevari@pnu.ac.ir

10.30495/educ.2021.684372

چکیده

اطلاعات، ارزش ها و نگرش های مربوط به اساس زندگی از طریق مدرسه منتقل می شود و برای رسیدن به این اهداف سازگاری با مدرسه ضروری است. هدف این پژوهش، تعیین نقش پیوند با طبیعت و همدلی محیطی در سازگاری با مدرسه بود. جامعه آماری دانش آموزان دختر دهم شهر بندر امام بودند که 198 نفر به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها، از پرسش نامه پیوند با طبیعت (پایایی آن 81/0 و تایید روایی آن بوسیله تحلیل عاملی تاییدی) و همدلی محیطی ماسیتو- فرر، استبان- ایبانز، لئون– مارنئو و گارسیا (2019 ) (پایایی آن 80/0 و تایید روایی آن بوسیله تحلیل عاملی تاییدی) و سازگاری با مدرسه کاوا و همکاران (2015) استفاده شد (پایایی آن 83/0 و تایید روایی آن بوسیله تحلیل عاملی تاییدی). طرح تحقیق همبستگی است. تحلیل داده‌ها از طریق نرم افزار SPSS نسخه 24 و با کمک همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری انجام شد. نتایج نشان داد بین پیوند با طبیعت و همدلی محیطی با سازگاری با مدرسه رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. تحلیل رگرسیون نشان داد پیوند با طبیعت و همدلی محیطی توانستند 22 درصد سازگاری با مدرسه را تبیین کنند. تحقیق حاضر پیشنهاد می دهد در تبیین سازگاری با مدرسه، به نقش پیوند با طبیعت و همدلی محیطی توجه نمود.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها