دوره و شماره: دوره 15، شماره 64، پاییز 1399، صفحه 1-190 
1. ارائه مدل رهبری اصیل در دانشگاههای علوم پزشکی کلان منطقه یک

فاطمه باغ خواستی؛ کیومرث نیاز آذری؛ نگین جباری


8. شناسایی مولفه های دخیل در فرایند عدالت آموزشی در بانک مسکن

محبوبه وهاب؛ محمد نقی ایمانی؛ ابوالقاسم دلخوش کسمایی


9. ارائه مدل آموزش فلسفه برای کودکان با تأکید بر حل مسئله اجتماعی

سیدمحسن دلبری؛ ابوطالب سعادتی شامیر؛ محسن ایمانی نائینی