دوره و شماره: دوره 17، شماره 70، خرداد 1401، صفحه 1-200 
7. ارائه‌ی الگوی شادکامی برای دانش‌آموزان مدارس ابتدایی آموزش و پرورش (مورد مطالعه شهر تهران)

10.30495/educ.2022.1913232.2558

فاطمه اخلاقی راسته کناری؛ بهارک شیرزاد کبریا؛ عباس خورشیدی؛ لطف اله عباسی سروک