نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش خلاقیت اولویت بندی و ارزیابی ابعاد و مولفه های آموزش خلاقیت مدیران میانی دانشگاه آزاد اسلامی در قالب الگوی مفهومی [دوره 17، شماره 70، 1401]
 • آموزشهای غیر رسمی چارچوب مفهومی کلینیک کارآفرینی با محوریت آموزش های غیر رسمی [دوره 17، شماره 69، 1401]
 • آموزشهای مهارتی چارچوب مفهومی کلینیک کارآفرینی با محوریت آموزش های غیر رسمی [دوره 17، شماره 69، 1401]
 • آموزش و پرورش رابطه بین متغیرهای زمینه‌ای و توانمندسازی مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان [دوره 17، شماره 69، 1401]
 • آموزش و پرورش شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های برون سپاری در آموزش و پرورش استان لرستان (با رویکرد آمیخته متوالی) [دوره 17، شماره 70، 1401]

ا

 • ابعاد مولفه‌ها بررسی مؤلفه‌های برنامۀ درسی چندفرهنگی و تعیین ابعاد و شاخص‌های آن (مطالعۀ موردیِ دورۀ دوم متوسطه مدارس شهر تبریز) [دوره 17، شماره 69، 1401]
 • احساس امنیت اجتماعی رابطه راهبردهای تنظیم هیجانی و احساس امنیت اجتماعی با کیفیت زندگی دانشجویان بجنورد [دوره 17، شماره 69، 1401]
 • احساس تنهایی بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری واحد پردازه بر تحمل بلاتکلیفی، احساس تنهایی و رفتار پرخطر در دانش آموزان شاهد [دوره 17، شماره 70، 1401]
 • اختلالات تغذیه روایی و اعتبار پرسشنامه‌ پیروی از رژیم غذایی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه [دوره 17، شماره 69، 1401]
 • استرس تحصیلی اثر حمایت از خودمختاری بر استرس تحصیلی : نقش واسطه یادگیری خودتنظیمی و هدف گرایی تبحری [دوره 17، شماره 70، 1401]
 • الگو ارائه‌ی الگوی شادکامی برای دانش‌آموزان مدارس ابتدایی آموزش و پرورش (مورد مطالعه شهر تهران) [دوره 17، شماره 70، 1401]
 • اندازه‌گیری روایی و اعتبار پرسشنامه‌ پیروی از رژیم غذایی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه [دوره 17، شماره 69، 1401]
 • اوقات فراغت اثر بخشی گذراندن اوقات فراغت بر شادکامی، خود اثربخشی و سلامت روان دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهرستان باغملک در سال تحصیلی 1397-1396 [دوره 17، شماره 69، 1401]

ب

 • بازی مقایسه دو روش بازی و قصه گویی بر مهارت خودیاری و مهارتهای اجتماعی کودکان پیش دبستانی [دوره 17، شماره 69، 1401]
 • برنامۀ درسی بررسی مؤلفه‌های برنامۀ درسی چندفرهنگی و تعیین ابعاد و شاخص‌های آن (مطالعۀ موردیِ دورۀ دوم متوسطه مدارس شهر تبریز) [دوره 17، شماره 69، 1401]
 • برون سپاری شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های برون سپاری در آموزش و پرورش استان لرستان (با رویکرد آمیخته متوالی) [دوره 17، شماره 70، 1401]
 • بعدخانواده ارائه‌ی الگوی شادکامی برای دانش‌آموزان مدارس ابتدایی آموزش و پرورش (مورد مطالعه شهر تهران) [دوره 17، شماره 70، 1401]
 • بعدمحیط ارائه‌ی الگوی شادکامی برای دانش‌آموزان مدارس ابتدایی آموزش و پرورش (مورد مطالعه شهر تهران) [دوره 17، شماره 70، 1401]
 • بعدمدرسه ارائه‌ی الگوی شادکامی برای دانش‌آموزان مدارس ابتدایی آموزش و پرورش (مورد مطالعه شهر تهران) [دوره 17، شماره 70، 1401]

پ

 • پیامدها بررسی پیامد های گرایش جوانان به تعدد روابط خارج از عرف [دوره 17، شماره 69، 1401]
 • پائولو فریره صلاحیت‌های حرفه‌ای معلم از منظر رویکرد انتقادی با تأکید بر آراء پائولو فریره [دوره 17، شماره 69، 1401]
 • پیروی از رژیم غذایی روایی و اعتبار پرسشنامه‌ پیروی از رژیم غذایی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه [دوره 17، شماره 69، 1401]
 • پیشرفت تحصیلی پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای تعلل تحصیلی دوره ی متوسطه دوم شهر اصفهان براساس تیپ های شخصیتی و چشم‌انداز زمان [دوره 17، شماره 69، 1401]

ت

 • تیپ های شخصیتی پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای تعلل تحصیلی دوره ی متوسطه دوم شهر اصفهان براساس تیپ های شخصیتی و چشم‌انداز زمان [دوره 17، شماره 69، 1401]
 • تحمل بلاتکلیفی بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری واحد پردازه بر تحمل بلاتکلیفی، احساس تنهایی و رفتار پرخطر در دانش آموزان شاهد [دوره 17، شماره 70، 1401]
 • تعلل تحصیلی پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای تعلل تحصیلی دوره ی متوسطه دوم شهر اصفهان براساس تیپ های شخصیتی و چشم‌انداز زمان [دوره 17، شماره 69، 1401]
 • تنظیم هیجانی رابطه راهبردهای تنظیم هیجانی و احساس امنیت اجتماعی با کیفیت زندگی دانشجویان بجنورد [دوره 17، شماره 69، 1401]
 • توانمندسازی مدیران مدارس رابطه بین متغیرهای زمینه‌ای و توانمندسازی مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان [دوره 17، شماره 69، 1401]

ج

 • جوانان بررسی پیامد های گرایش جوانان به تعدد روابط خارج از عرف [دوره 17، شماره 69، 1401]

چ

 • چشم‌انداززمان پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای تعلل تحصیلی دوره ی متوسطه دوم شهر اصفهان براساس تیپ های شخصیتی و چشم‌انداز زمان [دوره 17، شماره 69، 1401]
 • چندفرهنگی بررسی مؤلفه‌های برنامۀ درسی چندفرهنگی و تعیین ابعاد و شاخص‌های آن (مطالعۀ موردیِ دورۀ دوم متوسطه مدارس شهر تبریز) [دوره 17، شماره 69، 1401]

ح

 • حمایت از خودمختاری اثر حمایت از خودمختاری بر استرس تحصیلی : نقش واسطه یادگیری خودتنظیمی و هدف گرایی تبحری [دوره 17، شماره 70، 1401]

خ

 • خلاقیت اولویت بندی و ارزیابی ابعاد و مولفه های آموزش خلاقیت مدیران میانی دانشگاه آزاد اسلامی در قالب الگوی مفهومی [دوره 17، شماره 70، 1401]
 • خود اثربخشی اثر بخشی گذراندن اوقات فراغت بر شادکامی، خود اثربخشی و سلامت روان دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهرستان باغملک در سال تحصیلی 1397-1396 [دوره 17، شماره 69، 1401]

د

 • دانش آموزان اثر بخشی گذراندن اوقات فراغت بر شادکامی، خود اثربخشی و سلامت روان دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهرستان باغملک در سال تحصیلی 1397-1396 [دوره 17، شماره 69، 1401]
 • دانش آموزان شاهد بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری واحد پردازه بر تحمل بلاتکلیفی، احساس تنهایی و رفتار پرخطر در دانش آموزان شاهد [دوره 17، شماره 70، 1401]
 • دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی طراحی مدل برنامه درسی رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی [دوره 17، شماره 69، 1401]

ر

 • رشته علوم تربیتی طراحی مدل برنامه درسی رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی [دوره 17، شماره 69، 1401]
 • رفتار پرخطر بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری واحد پردازه بر تحمل بلاتکلیفی، احساس تنهایی و رفتار پرخطر در دانش آموزان شاهد [دوره 17، شماره 70، 1401]
 • روابط با جنس متفاوت بررسی پیامد های گرایش جوانان به تعدد روابط خارج از عرف [دوره 17، شماره 69، 1401]

س

 • سلامت روان اثر بخشی گذراندن اوقات فراغت بر شادکامی، خود اثربخشی و سلامت روان دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهرستان باغملک در سال تحصیلی 1397-1396 [دوره 17، شماره 69، 1401]

ش

 • شاخص‌های مولفه‌ها بررسی مؤلفه‌های برنامۀ درسی چندفرهنگی و تعیین ابعاد و شاخص‌های آن (مطالعۀ موردیِ دورۀ دوم متوسطه مدارس شهر تبریز) [دوره 17، شماره 69، 1401]
 • شادکامی اثر بخشی گذراندن اوقات فراغت بر شادکامی، خود اثربخشی و سلامت روان دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهرستان باغملک در سال تحصیلی 1397-1396 [دوره 17، شماره 69، 1401]

ص

ف

 • فراشناختی مقایسه اثربخشی مداخله فرانظری ویژه دانش آموزان دارای فرسودگی تحصیلی با آموزش راهبردهای فراشناختی بر فرسودگی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه شهر اصفهان [دوره 17، شماره 70، 1401]
 • فرانظری مقایسه اثربخشی مداخله فرانظری ویژه دانش آموزان دارای فرسودگی تحصیلی با آموزش راهبردهای فراشناختی بر فرسودگی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه شهر اصفهان [دوره 17، شماره 70، 1401]
 • فرسودگی تحصیلی مقایسه اثربخشی مداخله فرانظری ویژه دانش آموزان دارای فرسودگی تحصیلی با آموزش راهبردهای فراشناختی بر فرسودگی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه شهر اصفهان [دوره 17، شماره 70، 1401]

ق

 • قصه گویی مقایسه دو روش بازی و قصه گویی بر مهارت خودیاری و مهارتهای اجتماعی کودکان پیش دبستانی [دوره 17، شماره 69، 1401]

ک

 • کیفی بررسی پیامد های گرایش جوانان به تعدد روابط خارج از عرف [دوره 17، شماره 69، 1401]
 • کیفیت زندگی رابطه راهبردهای تنظیم هیجانی و احساس امنیت اجتماعی با کیفیت زندگی دانشجویان بجنورد [دوره 17، شماره 69، 1401]
 • کلینیک کارآفرینی چارچوب مفهومی کلینیک کارآفرینی با محوریت آموزش های غیر رسمی [دوره 17، شماره 69، 1401]
 • کودکان پیش دبستانی مقایسه دو روش بازی و قصه گویی بر مهارت خودیاری و مهارتهای اجتماعی کودکان پیش دبستانی [دوره 17، شماره 69، 1401]

م

 • متغیرهای زمینه‌ای رابطه بین متغیرهای زمینه‌ای و توانمندسازی مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان [دوره 17، شماره 69، 1401]
 • مدیران میانی دانشگاه آزاد اسلامی اولویت بندی و ارزیابی ابعاد و مولفه های آموزش خلاقیت مدیران میانی دانشگاه آزاد اسلامی در قالب الگوی مفهومی [دوره 17، شماره 70، 1401]
 • مدل اِکِر طراحی مدل برنامه درسی رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی [دوره 17، شماره 69، 1401]
 • مدل برنامة درسی طراحی مدل برنامه درسی رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی [دوره 17، شماره 69، 1401]
 • مدل تحلیل میانجی طراحی مدل برنامه درسی رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی [دوره 17، شماره 69، 1401]
 • منابع انسانی شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های برون سپاری در آموزش و پرورش استان لرستان (با رویکرد آمیخته متوالی) [دوره 17، شماره 70، 1401]
 • مولفه‌های برنامۀ درسی بررسی مؤلفه‌های برنامۀ درسی چندفرهنگی و تعیین ابعاد و شاخص‌های آن (مطالعۀ موردیِ دورۀ دوم متوسطه مدارس شهر تبریز) [دوره 17، شماره 69، 1401]

ن

 • نظریه انتقادی صلاحیت‌های حرفه‌ای معلم از منظر رویکرد انتقادی با تأکید بر آراء پائولو فریره [دوره 17، شماره 69، 1401]

و

ه

 • هدف گرایی تبحری اثر حمایت از خودمختاری بر استرس تحصیلی : نقش واسطه یادگیری خودتنظیمی و هدف گرایی تبحری [دوره 17، شماره 70، 1401]

ی

 • یادگیری خودتنظیمی اثر حمایت از خودمختاری بر استرس تحصیلی : نقش واسطه یادگیری خودتنظیمی و هدف گرایی تبحری [دوره 17، شماره 70، 1401]