نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش طراحی الگوی نظری ساختارهای جدید دانش درشبکه اجتماعی و بهبود کیفیت آموزش [دوره 13، شماره 54، 1397، صفحه 61-80]
 • آموزش فلسفه برای کودک اثربخشی آموزش فلسفه برای کودکان (فبک) بر افرایش واژگان زبان انگلیسی دانش آموزان [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 25-36]
 • آموزش گروهی اثربخشی آموزش گروهی براساس نظریه شناختی بر اقدام برای رشد فردی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) [دوره 13، شماره 53، 1397، صفحه 43-56]
 • آموزش گروهی بررسی تأثیر آموزش گروهی مدیریت خشم بر افزایش خودراهبری دانش‌آموزان دوره متوسطه‌ی اول [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 85-110]
 • آموزش مهارت های اجتماعی تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی با روش قصه‌گویی بر رفتارهای اجتماعی و احساس تنهایی دانش‌آموزان پرخاشگر [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 101-124]
 • آموزه‌های ادیان توحیدی نقش آموزه‌های تربیتی ادیان توحیدی بر توسعه گردشگری پایدار شهر اصفهان [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 125-152]

ا

 • ابعاد شوخ طبعی رابطه سه رگه تاریک شخصیت و ابعاد شوخ طبعی [دوره 13، شماره 53، 1397، صفحه 77-90]
 • احساس تنهایی تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی با روش قصه‌گویی بر رفتارهای اجتماعی و احساس تنهایی دانش‌آموزان پرخاشگر [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 101-124]
 • ارزش تکلیف ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ارزش‌ تکلیف تحصیلی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 13، شماره 53، 1397، صفحه 115-130]
 • اصفهان نقش آموزه‌های تربیتی ادیان توحیدی بر توسعه گردشگری پایدار شهر اصفهان [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 125-152]
 • اضطراب اجتماعی اثربخشی آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش بر اضطراب اجتماعی و سازگاری اجتماعی پسران دبیرستانی شهر کرمان [دوره 13، شماره 53، 1397، صفحه 1-16]
 • اقدام برای رشد فردی اثربخشی آموزش گروهی براساس نظریه شناختی بر اقدام برای رشد فردی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) [دوره 13، شماره 53، 1397، صفحه 43-56]
 • الگو طراحی الگوی نظری ساختارهای جدید دانش درشبکه اجتماعی و بهبود کیفیت آموزش [دوره 13، شماره 54، 1397، صفحه 61-80]
 • انگیزش تحصیلی" رابطه سبکهای فرزند پروری و ابعاد کمال گرایی والدین با انگیزش تحصیلی فرزندان آنها در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان دامغان [دوره 13، شماره 54، 1397، صفحه 101-118]
 • اهرم مالی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت مدیر عامل و متغیرهای مالی [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 61-78]
 • اهمال‌کاری تحصیلی تبیین اهمال‌کاری تحصیلی دانشجو-معلمان بر اساس هوش اخلاقی و عادت‌های مطالعه [دوره 13، شماره 54، 1397، صفحه 41-60]

ب

 • بدیعه‌پردازی بررسی مقایسه‌ای اثربخشی روش‌های تدریس بدیعه‌پردازی و حل‌مسئله بر خلاقیت و رضایت دانش‌آموزان ششم دبستان از تدریس در درس مطالعات اجتماعی [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 63-84]
 • برنامه درسی غیر رسمی (فعالیت های فوق برنامه) بررسی اثربخشی برنامه درسی غیر رسمی (فعالیت های فوق برنامه) بر افزایش مهارت های اجتماعی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان مازندران [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 132-148]
 • برنامه درسی فلسفه محور بررسی تاثیر برنامه درسی فلسفی بر مهارتهای تفکر اقدام پژوهی کودکان [دوره 13، شماره 54، 1397، صفحه 25-56]
 • بلغم بررسی اثربخشی مزاج های چهارگانه بر سلامت روان دانشجویان [دوره 13، شماره 53، 1397، صفحه 57-76]
 • بهزیستی روانشناختی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر بهزیستی روانشناختی و مولفه های آن در بیماران همودیالیزی [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 149-162]

ت

 • تاب آوری تبیین فرسودگی تحصیلی بر اساس توانایی حل مساله با میانجی گری تاب آوری در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 1-24]
 • تحلیل سؤال تحلیل سؤال‌های آزمون علوم تجربی پایه ی نهم استان کرمانشاه و هم ترازی آن‌ها با ابعاد طبقه بندی اندرسون و کراتول [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 153-180]
 • تفکر اقدام پژوهی بررسی تاثیر برنامه درسی فلسفی بر مهارتهای تفکر اقدام پژوهی کودکان [دوره 13، شماره 54، 1397، صفحه 25-56]
 • توسعه پایدار گردشگری نقش آموزه‌های تربیتی ادیان توحیدی بر توسعه گردشگری پایدار شهر اصفهان [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 125-152]

ح

 • حافظه فعال مقایسه کنش های اجرایی« برنامه ریزی شناختی، بازداری پاسخ، عملکرد پیوسته و حافظه فعال» در دانش آموزان با و بدون اختلال نوشتن [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 79-100]
 • حل مساله تبیین فرسودگی تحصیلی بر اساس توانایی حل مساله با میانجی گری تاب آوری در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 1-24]
 • حل مسئله بررسی مقایسه‌ای اثربخشی روش‌های تدریس بدیعه‌پردازی و حل‌مسئله بر خلاقیت و رضایت دانش‌آموزان ششم دبستان از تدریس در درس مطالعات اجتماعی [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 63-84]

خ

 • خلاقیت بررسی مقایسه‌ای اثربخشی روش‌های تدریس بدیعه‌پردازی و حل‌مسئله بر خلاقیت و رضایت دانش‌آموزان ششم دبستان از تدریس در درس مطالعات اجتماعی [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 63-84]
 • خودراهبری بررسی تأثیر آموزش گروهی مدیریت خشم بر افزایش خودراهبری دانش‌آموزان دوره متوسطه‌ی اول [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 85-110]
 • خودشیفته رابطه سه رگه تاریک شخصیت و ابعاد شوخ طبعی [دوره 13، شماره 53، 1397، صفحه 77-90]
 • خود شناسی رابطه نیازهای اساسی روان شناختی و خود شناسی با سبک ترجیحی تدریس با میانجیگری مهارت تفکر انتقادی در معلمان دوره ابتدایی [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 37-60]
 • خودمختاری پژوهشی ساختارعاملی مقیاس خودمختاری پژوهشی [دوره 13، شماره 54، 1397، صفحه 121-140]

د

 • دانش آموزان پرخاشگر تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی با روش قصه‌گویی بر رفتارهای اجتماعی و احساس تنهایی دانش‌آموزان پرخاشگر [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 101-124]
 • دبیران متوسطه اول تحلیل میزان تأثیر کارکردهای فعالیت های گروهی در فرایند یاددهی یادگیری از دیدگاه دبیران متوسطه اول شهر اصفهان [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 1-20]
 • دم بررسی اثربخشی مزاج های چهارگانه بر سلامت روان دانشجویان [دوره 13، شماره 53، 1397، صفحه 57-76]
 • دوره ابتدایی تحلیل محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از منظر میزان توجه به مهارت های اجتماعی فلنر [دوره 13، شماره 53، 1397، صفحه 17-42]
 • دوره‌ متوسطه بررسی تأثیر آموزش گروهی مدیریت خشم بر افزایش خودراهبری دانش‌آموزان دوره متوسطه‌ی اول [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 85-110]

ر

 • رشد فروش رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت مدیر عامل و متغیرهای مالی [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 61-78]
 • رضایت از تدریس بررسی مقایسه‌ای اثربخشی روش‌های تدریس بدیعه‌پردازی و حل‌مسئله بر خلاقیت و رضایت دانش‌آموزان ششم دبستان از تدریس در درس مطالعات اجتماعی [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 63-84]
 • رفتارهای اجتماعی تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی با روش قصه‌گویی بر رفتارهای اجتماعی و احساس تنهایی دانش‌آموزان پرخاشگر [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 101-124]
 • رفتارهای پرخطر پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس هوش هیجانی، هیجان خواهی، سبک های مقابله ای وتحمل ابهام [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 111-132]
 • روا سازی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ارزش‌ تکلیف تحصیلی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 13، شماره 53، 1397، صفحه 115-130]
 • روایی سازه ساختارعاملی مقیاس خودمختاری پژوهشی [دوره 13، شماره 54، 1397، صفحه 121-140]

ز

 • زبان انگلیسی اثربخشی آموزش فلسفه برای کودکان (فبک) بر افرایش واژگان زبان انگلیسی دانش آموزان [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 25-36]

س

 • ساختار دانش طراحی الگوی نظری ساختارهای جدید دانش درشبکه اجتماعی و بهبود کیفیت آموزش [دوره 13، شماره 54، 1397، صفحه 61-80]
 • سازگاری اجتماعی اثربخشی آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش بر اضطراب اجتماعی و سازگاری اجتماعی پسران دبیرستانی شهر کرمان [دوره 13، شماره 53، 1397، صفحه 1-16]
 • سبک ترجیحی تدریس رابطه نیازهای اساسی روان شناختی و خود شناسی با سبک ترجیحی تدریس با میانجیگری مهارت تفکر انتقادی در معلمان دوره ابتدایی [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 37-60]
 • سبکهای مقابله ای و تحمل ابهام پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس هوش هیجانی، هیجان خواهی، سبک های مقابله ای وتحمل ابهام [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 111-132]
 • سلامت روان بررسی اثربخشی مزاج های چهارگانه بر سلامت روان دانشجویان [دوره 13، شماره 53، 1397، صفحه 57-76]
 • سه رگه تاریک شخصیت رابطه سه رگه تاریک شخصیت و ابعاد شوخ طبعی [دوره 13، شماره 53، 1397، صفحه 77-90]
 • سودا بررسی اثربخشی مزاج های چهارگانه بر سلامت روان دانشجویان [دوره 13، شماره 53، 1397، صفحه 57-76]
 • سودآوری رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت مدیر عامل و متغیرهای مالی [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 61-78]

ش

 • شاخص های روان سنجی تحلیل سؤال‌های آزمون علوم تجربی پایه ی نهم استان کرمانشاه و هم ترازی آن‌ها با ابعاد طبقه بندی اندرسون و کراتول [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 153-180]
 • شبکه اجتماعی طراحی الگوی نظری ساختارهای جدید دانش درشبکه اجتماعی و بهبود کیفیت آموزش [دوره 13، شماره 54، 1397، صفحه 61-80]
 • شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی (MBCT) اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر بهزیستی روانشناختی و مولفه های آن در بیماران همودیالیزی [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 149-162]
 • شهر اصفهان تحلیل میزان تأثیر کارکردهای فعالیت های گروهی در فرایند یاددهی یادگیری از دیدگاه دبیران متوسطه اول شهر اصفهان [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 1-20]
 • شیوه شناختی اثربخشی آموزش گروهی براساس نظریه شناختی بر اقدام برای رشد فردی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) [دوره 13، شماره 53، 1397، صفحه 43-56]

ص

 • صفرا بررسی اثربخشی مزاج های چهارگانه بر سلامت روان دانشجویان [دوره 13، شماره 53، 1397، صفحه 57-76]

ض

 • ضد اجتماعی رابطه سه رگه تاریک شخصیت و ابعاد شوخ طبعی [دوره 13، شماره 53، 1397، صفحه 77-90]

ط

 • طبقه بندی شناختی اندرسون و کراتول تحلیل سؤال‌های آزمون علوم تجربی پایه ی نهم استان کرمانشاه و هم ترازی آن‌ها با ابعاد طبقه بندی اندرسون و کراتول [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 153-180]

ع

 • عادت‌های مطالعه تبیین اهمال‌کاری تحصیلی دانشجو-معلمان بر اساس هوش اخلاقی و عادت‌های مطالعه [دوره 13، شماره 54، 1397، صفحه 41-60]
 • علوم تجربی تحلیل سؤال‌های آزمون علوم تجربی پایه ی نهم استان کرمانشاه و هم ترازی آن‌ها با ابعاد طبقه بندی اندرسون و کراتول [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 153-180]

ف

 • فرایند یاددهی- یادگیری تحلیل میزان تأثیر کارکردهای فعالیت های گروهی در فرایند یاددهی یادگیری از دیدگاه دبیران متوسطه اول شهر اصفهان [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 1-20]
 • فرسودگی تبیین فرسودگی تحصیلی بر اساس توانایی حل مساله با میانجی گری تاب آوری در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 1-24]

ق

 • قصه گویی تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی با روش قصه‌گویی بر رفتارهای اجتماعی و احساس تنهایی دانش‌آموزان پرخاشگر [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 101-124]

ک

 • کارکرد اجرایی مقایسه کنش های اجرایی« برنامه ریزی شناختی، بازداری پاسخ، عملکرد پیوسته و حافظه فعال» در دانش آموزان با و بدون اختلال نوشتن [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 79-100]
 • کارکردهای فعالیت گروهی تحلیل میزان تأثیر کارکردهای فعالیت های گروهی در فرایند یاددهی یادگیری از دیدگاه دبیران متوسطه اول شهر اصفهان [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 1-20]
 • کتاب درسی تحلیل محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از منظر میزان توجه به مهارت های اجتماعی فلنر [دوره 13، شماره 53، 1397، صفحه 17-42]
 • کفایت اجتماعی تحلیل محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از منظر میزان توجه به مهارت های اجتماعی فلنر [دوره 13، شماره 53، 1397، صفحه 17-42]
 • کیفیت طراحی الگوی نظری ساختارهای جدید دانش درشبکه اجتماعی و بهبود کیفیت آموزش [دوره 13، شماره 54، 1397، صفحه 61-80]
 • کیفیت تجارب یادگیری سهم مولفه‌های کیفیت تجارب یادگیری در پیش‌بینی کیفیت زندگی کلاسی [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 44-62]
 • کیفیت زندگی کلاسی سهم مولفه‌های کیفیت تجارب یادگیری در پیش‌بینی کیفیت زندگی کلاسی [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 44-62]
 • کلید واژه ها پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس هوش هیجانی، هیجان خواهی، سبک های مقابله ای وتحمل ابهام [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 111-132]
 • کلیدواژه ها: آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش اثربخشی آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش بر اضطراب اجتماعی و سازگاری اجتماعی پسران دبیرستانی شهر کرمان [دوره 13، شماره 53، 1397، صفحه 1-16]
 • کلید واژه ها:سبکهای فرزند پروری" رابطه سبکهای فرزند پروری و ابعاد کمال گرایی والدین با انگیزش تحصیلی فرزندان آنها در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان دامغان [دوره 13، شماره 54، 1397، صفحه 101-118]
 • کلید واژه‌ها: کیفیت زندگی سهم مولفه‌های کیفیت تجارب یادگیری در پیش‌بینی کیفیت زندگی کلاسی [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 44-62]
 • کمال گرایی" رابطه سبکهای فرزند پروری و ابعاد کمال گرایی والدین با انگیزش تحصیلی فرزندان آنها در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان دامغان [دوره 13، شماره 54، 1397، صفحه 101-118]
 • کمیته امداد اثربخشی آموزش گروهی براساس نظریه شناختی بر اقدام برای رشد فردی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) [دوره 13، شماره 53، 1397، صفحه 43-56]
 • کودکان بررسی تاثیر برنامه درسی فلسفی بر مهارتهای تفکر اقدام پژوهی کودکان [دوره 13، شماره 54، 1397، صفحه 25-56]
 • کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی بررسی اثربخشی درمان نوروفیدبک بر افزایش میزان توجه کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی [دوره 13، شماره 54، 1397، صفحه 159-174]

گ

 • گردشگری نقش آموزه‌های تربیتی ادیان توحیدی بر توسعه گردشگری پایدار شهر اصفهان [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 125-152]

م

 • ماکیاولی رابطه سه رگه تاریک شخصیت و ابعاد شوخ طبعی [دوره 13، شماره 53، 1397، صفحه 77-90]
 • متقاضیان وام خوداشتغالی و خودکفایی اثربخشی آموزش گروهی براساس نظریه شناختی بر اقدام برای رشد فردی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) [دوره 13، شماره 53، 1397، صفحه 43-56]
 • مدیریت خشم بررسی تأثیر آموزش گروهی مدیریت خشم بر افزایش خودراهبری دانش‌آموزان دوره متوسطه‌ی اول [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 85-110]
 • میزان توجه بررسی اثربخشی درمان نوروفیدبک بر افزایش میزان توجه کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی [دوره 13، شماره 54، 1397، صفحه 159-174]
 • مطالعات اجتماعی تحلیل محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از منظر میزان توجه به مهارت های اجتماعی فلنر [دوره 13، شماره 53، 1397، صفحه 17-42]
 • معنویت در کار" رابطه معنویت در کار با عملکرد سازمانی معلمان بر اساس مؤلفه‌های مدل اچیو [دوره 13، شماره 54، 1397، صفحه 101-120]
 • مقیاس ارزش تکلیف تحصیلی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ارزش‌ تکلیف تحصیلی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 13، شماره 53، 1397، صفحه 115-130]
 • مهارت تفکر انتقادی رابطه نیازهای اساسی روان شناختی و خود شناسی با سبک ترجیحی تدریس با میانجیگری مهارت تفکر انتقادی در معلمان دوره ابتدایی [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 37-60]
 • مهارت های اجتماعی بررسی اثربخشی برنامه درسی غیر رسمی (فعالیت های فوق برنامه) بر افزایش مهارت های اجتماعی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان مازندران [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 132-148]

ن

 • ناتوانی یادگیری نارسانویسی مقایسه کنش های اجرایی« برنامه ریزی شناختی، بازداری پاسخ، عملکرد پیوسته و حافظه فعال» در دانش آموزان با و بدون اختلال نوشتن [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 79-100]
 • نیازهای اساسی روانشناختی رابطه نیازهای اساسی روان شناختی و خود شناسی با سبک ترجیحی تدریس با میانجیگری مهارت تفکر انتقادی در معلمان دوره ابتدایی [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 37-60]
 • نوجوانی بررسی تأثیر آموزش گروهی مدیریت خشم بر افزایش خودراهبری دانش‌آموزان دوره متوسطه‌ی اول [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 85-110]

و

 • واژگان اثربخشی آموزش فلسفه برای کودکان (فبک) بر افرایش واژگان زبان انگلیسی دانش آموزان [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 25-36]
 • واژه های کلیدی: اثربخشی بررسی اثربخشی برنامه درسی غیر رسمی (فعالیت های فوق برنامه) بر افزایش مهارت های اجتماعی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان مازندران [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 132-148]
 • واژه‌های کلیدی: درمان مبتنی بر نوروفیدبک بررسی اثربخشی درمان نوروفیدبک بر افزایش میزان توجه کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی [دوره 13، شماره 54، 1397، صفحه 159-174]
 • ویژگی‌های شخصیتی مدیرعامل رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت مدیر عامل و متغیرهای مالی [دوره 13، شماره 56، 1397، صفحه 61-78]

ه

 • هیجان خواهی پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس هوش هیجانی، هیجان خواهی، سبک های مقابله ای وتحمل ابهام [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 111-132]
 • همسانی دورنی ساختارعاملی مقیاس خودمختاری پژوهشی [دوره 13، شماره 54، 1397، صفحه 121-140]
 • همودیالیز اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر بهزیستی روانشناختی و مولفه های آن در بیماران همودیالیزی [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 149-162]
 • هوش اخلاقی تبیین اهمال‌کاری تحصیلی دانشجو-معلمان بر اساس هوش اخلاقی و عادت‌های مطالعه [دوره 13، شماره 54، 1397، صفحه 41-60]
 • هوش هیجانی پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس هوش هیجانی، هیجان خواهی، سبک های مقابله ای وتحمل ابهام [دوره 13، شماره 55، 1397، صفحه 111-132]